Algemene Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikel 1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Bloemenpaleis Verhagen: Bloemenpaleis Verhagen handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. - Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Bloemenpaleis Verhagen en op deze manier een overeenkomst aangaat met Bloemenpaleis Verhagen. - Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een boeket of ander artikel ontvangt die dat via Bloemenpaleis Verhagen heeft besteld. Artikel 2 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Bloemenpaleis Verhagen aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij Bloemenpaleis Verhagen en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd. Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten Alle door of namens Bloemenpaleis Verhagen in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Bloemenpaleis Verhagen op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Artikel 4 Overmacht Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Bloemenpaleis Verhagen dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.Bloemenpaleis Verhagen kan in geval van overmacht - na overleg met de afnemer - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in - het Bloemenpaleis Verhagen of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden. Artikel 5 Levering De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Bloemenpaleis Verhagen of via een lokale bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Bloemenpaleis Verhagen zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Bloemenpaleis Verhagen opzet of grove schuld te verwijten valt. Overeengekomen leveringstijden zullen door Bloemenpaleis Verhagen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Bloemenpaleis Verhagen niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Wanneer de levering een werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan Bloemenpaleis Verhagen besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van een werkdag geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren. Bloemenpaleis Verhagen behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Bloemenpaleis Verhagen is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren.Bloemenpaleis Verhagen is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt. Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet het product bij een van de buren zal worden afgegeven indien mogelijk. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuwe product en/of bezorging. Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier of bloemist een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen te vernietigen (indien het een versproduct is) of retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van bloemen. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren. Artikel 6 Betaling U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site: - iDEAL / Pay Pal - Op rekening (alleen bedrijven) De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bloemenpaleis Verhagen het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Bloemenpaleis Verhagen verder toekomende rechten. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site (zie sub 1a) of door overschrijving op het bankrekening nummer van Bloemenpaleis Verhagen Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Bloemenpaleis Verhagen in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten. Artikel 7 Eigendom Alle geleverde producten blijven eigendom van Bloemenpaleis Verhagen totdat deze volledig zijn betaald. Artikel 8 Klachten De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Bloemenpaleis Verhagen Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering aan Bloemenpaleis Verhagen gemeld te worden. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen. Artikel 9 Annuleren Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 3 uur voor aflevering geannuleerd worden. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van EUR 5,00. Bloemenpaleis Verhagen zal zorg dragen voor een terug betaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te balen bedrag. Uitzondering zijn orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden. Artikel 10 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bloemenpaleis Verhagen en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Bloemenpaleis Verhagen gevestigd is. Artikel 11 Persoonsgegevens Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Onze privacy statement is van toepassing Bloemenpaleis Verhagen van Zeggelenplein 101 2032KE Haarlem Tel: 023-5350330 B.T.W. nr.: 252.76.694.B01 Kamer van Koophandel: 34156267 ________________________________________

Bloemenpaleis Verhagen
van Zeggelenplein 101
2032KE Haarlem
Tel. 023-5350330
E-mail. info@bloemenpaleisverhagen.nl
Openingstijden:
Ma-Vr 08.30-18.00
Zat: 08.30-17.00 uur

Algemene Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikel 1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Bloemenpaleis Verhagen: Bloemenpaleis Verhagen handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. - Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Bloemenpaleis Verhagen en op deze manier een overeenkomst aangaat met Bloemenpaleis Verhagen. - Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een boeket of ander artikel ontvangt die dat via Bloemenpaleis Verhagen heeft besteld. Artikel 2 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Bloemenpaleis Verhagen aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij Bloemenpaleis Verhagen en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd. Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten Alle door of namens Bloemenpaleis Verhagen in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Bloemenpaleis Verhagen op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Artikel 4 Overmacht Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Bloemenpaleis Verhagen dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.Bloemenpaleis Verhagen kan in geval van overmacht - na overleg met de afnemer - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in - het Bloemenpaleis Verhagen of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden. Artikel 5 Levering De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Bloemenpaleis Verhagen of via een lokale bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Bloemenpaleis Verhagen zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Bloemenpaleis Verhagen opzet of grove schuld te verwijten valt. Overeengekomen leveringstijden zullen door Bloemenpaleis Verhagen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Bloemenpaleis Verhagen niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Wanneer de levering een werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan Bloemenpaleis Verhagen besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van een werkdag geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren. Bloemenpaleis Verhagen behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Bloemenpaleis Verhagen is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren.Bloemenpaleis Verhagen is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt. Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet het product bij een van de buren zal worden afgegeven indien mogelijk. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuwe product en/of bezorging. Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier of bloemist een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen te vernietigen (indien het een versproduct is) of retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van bloemen. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren. Artikel 6 Betaling U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site: - iDEAL / Pay Pal - Op rekening (alleen bedrijven) De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bloemenpaleis Verhagen het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Bloemenpaleis Verhagen verder toekomende rechten. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site (zie sub 1a) of door overschrijving op het bankrekening nummer van Bloemenpaleis Verhagen Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Bloemenpaleis Verhagen in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten. Artikel 7 Eigendom Alle geleverde producten blijven eigendom van Bloemenpaleis Verhagen totdat deze volledig zijn betaald. Artikel 8 Klachten De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Bloemenpaleis Verhagen Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering aan Bloemenpaleis Verhagen gemeld te worden. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen. Artikel 9 Annuleren Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 3 uur voor aflevering geannuleerd worden. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van EUR 5,00. Bloemenpaleis Verhagen zal zorg dragen voor een terug betaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te balen bedrag. Uitzondering zijn orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden. Artikel 10 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bloemenpaleis Verhagen en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Bloemenpaleis Verhagen gevestigd is. Artikel 11 Persoonsgegevens Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Onze privacy statement is van toepassing Bloemenpaleis Verhagen van Zeggelenplein 101 2032KE Haarlem Tel: 023-5350330 B.T.W. nr.: 252.76.694.B01 Kamer van Koophandel: 34156267 ________________________________________